VLAIO subsidies

VLAIO verstrekt subsidies voor R&D naar innovatieve technologieën en oplossingen. De maximale steun bedraagt 80% tot een bedrag tot 3 miljoen €. Onze gemiddelde klant krijgt een subsidie van +/-€  250.000 met een steunpercentage van 45%.

Vlaamse subsidies voor innovatie via VLAIO

Innovatie is nodig op alle gebieden. En bedrijven die innoveren brengen een bal aan het rollen: hun innovatie komt niet alleen het bedrijf ten goede, maar ook de consumenten. Bovendien zet het andere bedrijven aan om verder te bouwen op die innovatie.

Maar innovaties renderen niet meteen: als bedrijf moet u er eerst geld instoppen, vooraleer het opbrengt. En niet elk bedrijf kan zich deze luxe van non-productiviteit veroorloven.

Daarom wil het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) bedrijven stimuleren om toch voor innovatie te kiezen, voor de toekomst. Zet u innovatie centraal in uw bedrijf, dan hebt u recht op subsidies voor uw ontwikkelings- en onderzoeksprojecten. Deze vervangen de vroegere IWT-subsidies, KMO-innovatieprojecten, Sprint-projecten en R&D bedrijfsprojecten.

De innovatiesubsidie voor ontwikkelingsprojecten is specifiek gericht naar projecten op korte termijn, die streven naar een onmiddellijk resultaat, en waarbij het businessmodel rond innovatie draait.

De innovatiesubsidie voor onderzoeksprojecten daarentegen draait rond projecten op lange termijn, waarbij veel kennis en onderzoek vereist is en waar visie en strategie eerder op lange termijn gebaseerd zijn.

Met deze subsidies kunt u uw innovatief onderzoeks- of ontwikkelingsproject voor 25% tot 80% laten ondersteunen, met een maximum van 3 miljoen euro.

Een subsidie aanvragen vereist vaak heel wat papierwerk. Waarom dat niet aan ons overlaten?

Uw innovatie omzetten in een VLAIO ontwikkelings- of onderzoeksproject is ons vak. Wij regelen alles, van A tot Z. En in ruil betaalt u ons een successfee: alleen bij succes rekenen wij u een vooraf bepaalde vergoeding aan.

Vraag ons vrijblijvend ons advies over uw innovatieproject.

VLAIO-innovatiesubsidies concreet

Innovatiesubsidie voor ontwikkelingsproject

Voor welke kosten?
Personeels- en andere kosten verbonden met uw ontwikkelingsproject

Bij wie aan te vragen?
VLAIO

Wie komt in aanmerking?
KMO’s en grote ondernemingen

Waaraan moet u voldoen?
– begroting van uw project tussen €25.000 en €3.000.000
– maximumduur 24 maanden
– uw innovatie moet een meerwaarde betekenen voor uw klanten, uw bedrijf en Vlaanderen, op vlak van investeringen, tewerkstelling, een positief maatschappelijk effect. Met een gedegen marktanalyse toont u dit aan.

Hoeveel bedraagt de subsidie?
U ontvangt 25 tot 50% van de projectbegroting (de begroting van het project moet overeenkomen met een minimum steun van €25.000)

Innovatiesubsidie voor onderzoeksproject

Voor welke kosten?
Personeels- en andere kosten die gepaard gaan met de kennisopbouwfase van uw innovatietraject

Bij wie aan te vragen?
VLAIO

Wie komt in aanmerking?
Ondernemingen actief in het Vlaams gewest

Waaraan moet u voldoen?
– begroting van uw project moet overeenkomen met een subsidie van €100.000
– maximumduur 36 maanden
– met het project wil u nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden opbouwen in uw bedrijf, zodat het voorsprong krijgt op de concurrentie, zich diversifieert, vernieuwt, zelfs overstapt naar een ander businessmodel of activiteit. Daarbij gaat u kritisch en systematisch tewerk.
– uw project komt niet alleen uw bedrijf ten goede, maar ook de tewerkstelling in Vlaanderen, en het betekent ook een verankering van uw onderneming in Vlaanderen

Hoeveel bedraagt de subsidie?
U ontvangt 25 tot 60% van de projectbegroting (de begroting van het project moet overeenkomen met een minimum steun van €100.000)

Achtergrond bij de VLAIO-innovatiesubsidie voor ontwikkelings- en onderzoeksprojecten

Algemeen
Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) reikt deze subsidie uit aan innovatieve Vlaamse KMO’s en grote ondernemingen. De subsidie dekt 25% tot 80% van de begroting van uw project, met een maximum van 3 miljoen euro.

Kernbegrippen
Onderzoeksprojecten:
– niet de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten, maar kennisintensief onderzoek vormt de basis
– gebaseerd op langetermijnvisie en -strategie
– kennisintensief, gericht op onderzoek
– duurtijd maximum 36 maanden
– basissubsidie 25-50 % in functie van onderzoeksgehalte
– +20% voor KMO’s
– +10% bij samenwerking met andere onafhankelijke bedrijven of onderzoekscentra

Ontwikkelingsprojecten
– projecten op korte termijn – max. 24 maanden
– resultaat gericht met duidelijke businesscase
– innovatie moet centraal staan

Innovatie:
– een nieuw of vernieuwend product, proces of dienst tot stand brengen, die een vernieuwing binnen het bedrijf vereist
– een meerwaarde brengen tegenover wat reeds op de markt bestaat
– een groot risico op technisch falen moet aanwezig zijn
– mag technologisch of niet-technologisch zijn

Handig om weten:
Wanneer de co-founders van een start-up deel uitmaken van het projectteam, dan komt hun loon ook in aanmerking voor de subsidies.

Hoe helpt Subsidie.agency bij het aanvragen van een subsidie voor uw ontwikkelings- of onderzoeksproject?

Als bedrijf hebt u recht op verschillende subsidies, maar welke dat zijn, en hoe die aan te vragen is voor de meeste bedrijven een ware nachtmerrie: een doolhof van mogelijkheden, een rompslomp aan regels, voorwaarden, administratieve verplichtingen, …

Sinds het IWT, de voorganger van VLAIO, subsidies uitreikte voor innovatieve bedrijven, heeft Subsidie.agency talrijke dossiers voor subsidieaanvragen samengesteld. Onze ervaring, en ons succesgehalte, zijn voor u van onschatbare waarde.

Wij coachen u tijdens het hele traject, beginnend bij de juiste definitie van uw innovatie, het businessplan, de werkpakketten, en het uiteindelijke uitschrijven van het dossier.

Voor onze dienstverlening betaalt u een op voorhand afgesproken vaste kost, plus een no-cure-no-pay vergoeding. Deze successfee is voor u een extra waarborg dat wij al onze ervaring en kennis inzetten om u de subsidie te bezorgen waarop u recht hebt.

Samen met u bekijken wij ook of u in aanmerking komt voor andere subsidies. Hebt u al de Europese Horizon 2020 subsidies overwogen? Wist u dat u misschien in aanmerking komt op een verlaagde vennootschapsbelasting via de nieuwe innovatieaftrek, waarmee u slechts 5,1% betaalt voor innovatieve software?

Contacteer ons vrijblijvend. En samen met u gaan wij na voor welke subsidies en steunmaatregelen u in aanmerking komt. Of, zoals men in Vlaanderen zegt: “Wie niet waagt, niet wint” – en “Een neen heb je, een ja kan je krijgen”.

De concrete stappen om een subsidie voor ontwikkelings- of onderzoeksproject aan te vragen

De voorbereiding
Wanneer u ons contacteert, bekijken wij met u uw innovatieproject. Wij schrijven het uit in het juiste subsidiejargon. Gemiddeld duurt het uitschrijven van een dossier voor subsidies bij ons 2 maanden.

De opvolging
Na het gezamenlijk indienen van het dossier bij VLAIO volgen wij het samen met u op. Wij ondersteunen u bij het gesprek met de adviseur, de verdediging van he dossier bij de expert. Maar ook bij het indienen van de tussentijdse en finale rapportage.

De resultaten
Gemiddeld ontvangt u tussen de 2 tot 4 maanden na indienen van uw dossier een beslissing.

Behoort u tot de doelgroep van de subsidie voor een ontwikkelings- of onderzoeksproject?

Is uw bedrijf actief in Vlaanderen en werkt het aan innovatieve projecten? Dan komt het in aanmerking voor subsidies voor ontwikkelings- en onderzoeksprojecten.

VLAIO hanteert echter heel wat criteria om uw aanvraag tot subsidies goed te keuren. Zo moet het een stimulerend effect hebben of van strategisch belang zijn voor uw onderneming. Het moet een hefboom vormen op economisch en maatschappelijk vlak, of het kan de verankering betekenen van uw bedrijf in Vlaanderen.

Het project moet ook nieuwe kennis uitbouwen en uitdagingen aangaan. De aanpak en de match van de uitvoering van het project tegenover de valorisatiedoelstellingen moeten aangetoond kunnen worden.

Specifiek komen deze onderzoeksdomeinen zeer vaak in aanmerking voor subsidies: e-health, blockchain, Artificial Intelligence, Internet of Things, machine learning, big data, gelaatsherkenning.

Bent u niet in deze sectoren actief, maar hebt u toch een innovatief project? Zelfs indien u niet aan de criteria voldoet voor subsidie voor ontwikkelings- of onderzoeksprojecten, dan komt u misschien wel in aanmerking voor andere subsidies. Met ESF-subsidies bijvoorbeeld wordt het verstrekken van opleidingen aan uw personeel gesteund. En met de strategische transformatiesteun krijgt u een subsidie bij investeringen in een nieuwe economische activiteit.

Ons advies: een goed onderbouwde business case is vereist. Vraag de subsidie tijdig aan!

VLAIO zal enkel subsidie geven aan uw ontwikkelingsproject indien u de R&D nog niet opgestart hebt. Het is dus belangrijk dat u uw projectaanvraag tijdig indient.

Bovendien wordt niet alleen gekeken naar uw innovatie zelf, maar moet de business case achter uw project ook voldoende potentieel bevatten. Dat is een impact op eerder korte termijn, waarbij het ontwikkelen van een volledig nieuw of erg vernieuwend en/of verbeterd product, proces, dienst of concept een belangrijke impact heeft op de prestaties van uw bedrijf.

Het is dan ook van groot belang dat de business case duidelijk uiteengezet wordt.

Via een SWOT analyse bekijkt u de sterktes en zwaktes van het project, zodat u kunt aantonen hoe u de zwaktes overwinnen kunt. U onderbouwt hoe u uw eigen inbreng zal financieren. En wat de return is die u verwacht, voor zowel Vlaanderen als de onderneming.

Met een marktstudie toont u welke meerwaarde de innovatie heeft voor uw klanten en de markt waarop u actief bent.

De toekomstige kosten en baten moeten ook opgelijst worden in een realistisch overzicht. Tevens moet aangetoond worden hoe de innovatie past binnen de strategie van uw onderneming, zodat de realisatie ervan uw positie op korte termijn zal versterken. En tot slot dient ook de meerwaarde voor Vlaanderen aangetoond worden: welke investeringen hieruit kunnen voortvloeien, welke omzet, wat het effect is op maatschappij en tewerkstelling.

Een dergelijke business case opstellen vergt heel wat knowhow én ervaring. Subsidie.agency heeft die expertise, en dankzij onze jarenlange ervaring staan wij u bij het opstellen van uw business case.

VLAIO-subsidies voor ontwikkelings- en onderzoeksprojecten

Hoog succesratio, mits goed dossier

Geschikt voor start-ups

Alle sectoren – IT en ook niet-IT

Vervolgsubsidies mogelijk zoals Horizon 2020

Hebt u een innovatief project?

Contacteer ons dan vandaag nog voor een vrijblijvend gesprek en om te kijken of uw innovatieve in aanmerking komt voor een subsidie bij VLAIO.